Twigt GrafiMedia B.V. Twigt GrafiMedia B.V.

Twigt GrafiMedia B.V.

Twigt en jouw privacy

Privacy Policy

Twigt GrafiMedia hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twigt GrafiMedia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je kunt gegevens op verschillende manieren met ons delen, waar onder:

Als Twigt GrafiMedia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons op wil nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Twigt GrafiMedia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twigt GrafiMedia de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals door ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de verantwoordelijke).

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden door Twigt GrafiMedia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Twigt GrafiMedia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twigt GrafiMedia de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Je persoonsgegevens worden door Twigt GrafiMedia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van
prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Twigt GrafiMedia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twigt GrafiMedia de volgende persoonsgegevens van je registreren:

Je persoonsgegevens worden door Twigt Grafimedia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. In de praktijk is dit totdat je ons tot verwijdering verzoekt.


 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU..

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Twigt GrafiMedia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Twigt GrafiMedia BV
Westbaan 182
2841 MC  MOORDRECHT

0182-390300

info@twigt.nl

www.twigt.nl